Regulamin sklepu internetowego gecon.sklep.pl

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1.    Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www. gecon.sklep.pl

2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    Właścicielem i podmiotem prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest spółka działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Gekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekoszowie, adres: 26 - 065 Micigózd, ul. Wrzosowa 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567308, NIP 9591947143, REGON 260578097, BDO 000289345 wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.

4.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

5.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2.

Definicje

 

Definicje stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a)    Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b)    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,  w tym umożlwiający uruchomienie usługi umożlwiającej otrzymywanie ofert od Sprzedawcy i jej partnerów/kontrahentów jak i uruchomienie usługi newsletter,

c)    Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

d)    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

e)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f)      Konto – usługa elektroniczna, indywidualnie oznaczony przez Klienta nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,

g)    Produkt – rzeczy ruchome, używane powystawowe, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży,

h)    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego,

i)      Sklep Internetowy/Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: gecon.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkt,

j)      Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowe Gekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekoszowie, adres: 26 - 065 Micigózd, ul. Wrzosowa 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567308, NIP 9591947143, REGON 260578097, BDO 000289345 wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł, adres e-mail:[email protected]

k)    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie,

l)      Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

m)  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3.

Wymagania techniczne

 

1.    Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne są:

a)      urządzenie końcowe: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b)      dostęp do poczty elektronicznej/aktywny adres e-mail,

c)       przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,

d)      zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e)      włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.    Klient korzystający ze Sklepu internatowego może założyć własne Konto, rejestracja w Sklepie jest bowiem opcjonalna.

3.    Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

 

 

§ 4.

Kontakt ze Sprzedawcą

 

1.       Adres Sprzedawcy: Krasna 49, 26-220 Stąporków

2.       Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

3.       Numer telefonu Sprzedawcy: 780102102

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 76 8499 0008 0401 4128 2000 0001

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.       Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 7 do 15  w Dni robocze.

 

§ 5.

Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 

1.    Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy, Formularz zgody na otrzymywanie ofert Sprzedawcy oraz jego partnerów, Formularz usługi Newsletter Gecon której zasady świadczenie określa Regulamin usługi Newsletter Gecon. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę umożliwiają Klientom ponadto przeglądanie treści dostępnych na stronie Sklepu internetowego, w szczególności informacji o Produktach, zdjęcia Produktów oraz zawieranie Umów sprzedaży.  

2.    Usługi Elektroniczne powyżej wskazane są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

3.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

4.    Klient może korzystać z Konta po spełnieniu łącznie następujących warunków: (1) wypełnieniu Formularza rejestracji, (2) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu (3) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz (4) kliknięciu pola „Zapisz”. Przy czym Klient podczas uruchamiania usługi Konta może dobrowolnie dodatkowo uruchomić odpowiednio usługę Newsletter poprzez znaczenie zgody na świadczenie tej usługi poprzez akceptację treści Regulaminu  usługi Newsletter Gecon, oraz Formularz zgody na otrzymywanie ofert Sprzedawcy oraz jego partnerów poprzez zaznaczanie zgody.

5.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż w Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

6.    Po prawidłowym wypełnieniu Formularzu rejestracji i kliknięciu przycisku „Zapisz” Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika.

7.    Po zarejestrowaniu konta, Klient może każdorazowo zmienić dane, o których mowa w ust. 5, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych” dostępnego po zalogowaniu i kliknięciu przycisku „Twoje konto”.

8.    Umowa o Świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą kliknięciu przycisku „Zapisz”.

9.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

10. Sprzedawca świadczy usługę Konta  oraz usługę formularza zgody na otrzymywanie ofert Sprzedawcy oraz jego partnerów przez czas nieoznaczony.

11. Klient posiada możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) jak i Formularz zgody na otrzymywanie ofert Sprzedawcy oraz jego partnerów, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  lub też pisemnie na adres: Krasna 49, 26-220 Stąporków

12. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejno następujących po sobie czynności tj. wypełnieniu Formularza zamówienia oraz kliknięciu pola „Złóż zamówienie”.

13. Klient przyjmuje do wiadomości, iż do czasu kliknięcia pola „Złóż zamówienie” posiada możliwość modyfikacji wprowadzanych danych i w tym zakresie winien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

14.  W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

15. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

16. Elektroniczny Formularz kontaktu umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania Formularza kontaktu do Sprzedawcy.

17. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, a także Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych w infrastrukturze informatycznej Klienta.

18. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym wszystkich koniecznych danych Klienta. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia,

b)      korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego,

c)       niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy,

d)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich,

e)      przestrzegania zakazu dostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego  treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

19. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Klient może składać, w szczególności pisemnie na adres: Krasna 49, 26-220 Stąporków  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

20. Sprzedawca w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji  zaleca podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

21.  Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczenia usług elektronicznych  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

22. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówień jak i  Formularzu zgody na otrzymywanie ofert Sprzedawcy oraz jego partnerów bądź w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 18 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

§ 6.

Zasady składania Zamówienia

 

1.    Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni robocze do godziny 12.

2.    W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3.    Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym są używane, powystawowe.

4.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż koniecznym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co zostaje potwierdzone poprzez zaakceptowanie odpowiedniej informacji np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji powołanego Regulaminu w toku procesu składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5.    Niezbędnym elementem procesu składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako dane obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia, w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację umowy sprzedaży

6.    Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

7.    Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Klientem.

8.       W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w ciągu 7dni, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym na adres email [email protected]  lub pod nr 780102102 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

9.       W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia wątpliwości.

10.   Celem Sprzedawcy jest zapewnienie dostępności wszystkich Produktów  oraz terminowej realizacji Umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości zrealizowania Umowy sprzedaży, zgodnie ze wskazaniem Klienta, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493 - 495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Klienta. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Umowy sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę.

11.   Przed dokonaniem wysyłki Produktu objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedawcy oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres email Sprzedawcy: [email protected]  przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu , uważa się za złożone o godzinie 12 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w § 4 ust. 6 Regulaminu  (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy w/w oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Produktu stanowiącego przedmiot Umowy sprzedaży). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest niezależne od opisanego w § 12 Regulaminu uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Produktu

 

§ 7.

Ceny Produktów

 

1.    Ceny Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2.    Wiążące dla Klienta i Sprzedawcy są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.

3.    Ceny Produktów dostarczanych w ramach Umowy sprzedaży nie zawierają kosztów dostarczenia.

 

§ 8.

Sposoby i terminy płatności za Produkt

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24 możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych operatora: przelewy24

2.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a)    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c)    płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, którą Klient jest zobowiązany odebrać w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

3.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient posiada możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

§ 9.

Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu

 

1.    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.

3.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a)      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b)      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

c)       Osobisty odbiór Produktu.

3.    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni roboczych.

4.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

c)     w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

 

§ 10.

Reklamacja produktu

 

1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym (w tym art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego) z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu. Przy czym w przypadku gdy Klientem jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

2.    Na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy Kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów Kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. ……………………

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………….

5.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Krasna 49, 26-220 Stąporków W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

§ 11.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

1.    Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

3.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

6.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 12.

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość oraz Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone, w szczególności:

a)      pisemnie na adres: Krasna 49, 26-220 Stąporków

b)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Załączniku nr 1 Regulaminu. Korzystanie  z wzoru formularza nie jest to obowiązkowe.

3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

4.    Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta/Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jest wyłączone w przypadku:

a)    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, chyba że Konsumenta/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.    Konsument/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsumenta/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zwrócić Produkt na adres: Krasna 49, 26-220 Stąporków

8.    Konsument/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.    Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.     Konsument/Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

§ 13.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą wynikające ze złożonego Zamówienia lub zawartej Umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu.

2.    Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej).

b)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Spółką.

2.    Klient będący Konsumentem  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

b)    https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

c)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

d)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4.    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5.    Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, Klient będący Konsumentem, może złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

6.    Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.

 

§ 14.

Postanowienia końcowe

 

1.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie PDF.

2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.

4.    Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od podmiotu doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5.    Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

6.    Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu - za wyjątkiem § 12 Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa -  w następujących przypadkach:

a)    zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b)    zmiany sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

c)    zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7.    Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Sprzedawcę w drodze złożonego na stronie Sklepu internetowego oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do Klientów posiadających własne Konto oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Sprzedawcę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzednim. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Umów sprzedaży już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – do takich umów mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

8.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

9.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.

 

 

§ 14.

Dane osobowe

 

1.          Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) Klientów, jest Sprzedawca, to jest Przedsiębiorstwo Handlowe Gekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekoszowie, adres: 26 - 065 Micigózd, ul. Wrzosowa 60.

2.          Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

a)    Klientów, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie internetowym – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta (w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Przy czym w takim przypadku Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania Zamówień Produktów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta,

b)    Klientów, którzy składają Zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji Zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia Zamówienia (a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy Produktu za pośrednictwem kuriera,

c)    Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,

d)    Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą Umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

e)    Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Klient podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

f)      pozostałych przypadków - jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Klienta Sprzedawca może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Umowy sprzedaży lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem,

b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń w ramach Umowy sprzedaży,

c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta,

d) podmiotom świadczącym usługi księgowe w celu rozliczenia umowy sprzedaży w tym wystawienia stosowanego dokumentu księgowego,

e) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym.

 

4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniżej wskazanych podstawach prawnych:

a)      przyjmowania Zamówień oraz realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)      bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi Zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)       umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu internetowego oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d)      rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi Umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e)      rozpatrywania reklamacji Klientów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f)        przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

g)      umożliwienia kontaktu w tym przysłania ofert Sprzedawcy i jego partnerów w związku z korzystaniem z usług  w postaci: Formularza kontaktowego a także Formularza zgody na otrzymywanie ofert Sprzedawcy oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

h)      przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych Umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i)         rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j)         umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k)       monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Klientów, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

l)         w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych Produktów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

m)     realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

n)      przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres obowiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a)      do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b)      przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient) w związku z zawartymi umowami, o których mowa powyżej,

c)       przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

d)      przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

e)      w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

f)        do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

6.    Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

a)    prawo dostępu do danych,

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)    prawo do usunięcia danych,

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)    prawa do przenoszenia danych,

f)      prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta.

7.         Danych osobowych Klientów Sprzedawca nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8.         Sprzedawca nie prowadzi operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów korzystających ze Sklepu.

 

 

Załącznik nr 1 WYCIĄG Z PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO DOTYCZĄCYCH RĘKOJMI ZA WADY

 

 

Załącznik nr 1 WYCIĄG Z PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO DOTYCZĄCYCH RĘKOJMI ZA WADY

 

Art.  556.  [Rękojmia]

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

 

Art.  5561.  [Wada przedmiotu sprzedaży]

 

§  1. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§  2.  Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§  3. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 

Art.  5562.  [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego przy sprzedaży konsumenckiej]

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 

Art.  5563.  [Wada prawna przedmiotu sprzedaży]

 

Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.

 

Art.  5564.  [Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art.  5565.  [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących kupującego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art.  557.  [Zwolnienie od odpowiedzialności]

 

§  1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§  2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

§  3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Art.  558.  [Modyfikacje odpowiedzialności]

 

§  1.  Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§  2.  Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

 

Art.  559.  [Granice czasowe odpowiedzialności]

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Art.  560.  [Uprawnienia kupującego]

 

§  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§  2. (uchylony).

§  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§  4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Art.  561.  [Wymiana rzeczy, usunięcie wady]

 

§  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§  2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§  3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

Art.  5611.  [Demontaż rzeczy]

 

§  1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§  2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§  3. (uchylony).

 

Art.  5612.  [Obowiązek dostarczenia wadliwej rzeczy na koszt sprzedawcy do miejsca oznaczonego w umowie]

 

§  1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§  2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§  3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

Art.  5613.  [Koszty wymiany lub naprawy]

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Art.  5614.  [Obowiązek sprzedawcy przyjęcia wadliwej rzeczy]

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Art.  5615.  [Żądanie przez kupującego będącego konsumentem wymiany rzeczy, usunięcia wady albo obniżenia ceny]

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Art.  562.  [Rezygnacja z następnych partii]

§  1. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

§  2. (uchylony).

 

Art.  563.  [Utrata uprawnień]

§  1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§  2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 

Art.  564.  [Podstępne zatajenie wady]

W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Art.  565.  [Ograniczenie prawa odstąpienia]

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Art.  566.  [Żądanie naprawienia szkody]

 

§  1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§  2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

 

Art.  567.  [Zwłoka sprzedawcy z odebraniem rzeczy]

 

§  1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§  2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

 

Art.  568.  [Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne. Przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy]

 

§  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§  2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.

§  3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§  4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§  5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§  6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

Art.  5681.  [Odpowiedzialność za wady rzeczy, których termin przydatności kończy się przed upływem dwóch lat]

Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.

Art.  573.  [Obowiązki kupującego przy dochodzeniu roszczeń przez osoby trzecie]

Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art.  574.  [Żądanie naprawienia szkody]

 

§  1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§  2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 

Art.  575.  [Uprawnienia kupującego przy wydaniu rzeczy osobie trzeciej]

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art.  5751.  [Upoważnienie przemienne sprzedawcy]

Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art.  576.  [Rękojmia za wady prawne]

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2-5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

 

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

 Przedsiębiorstwo Handlowe Gecon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: 26-065 Micigózd ul. Wrzosowa 60

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………

  

-        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-        Numer Zamówienia

-        Numer konta bankowego.

-        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-        Adres

-        Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Produkt dodany do ulubionych