Regulamin usługi Newsletter Gecon dostępnej na stronie internetowej sklepu www.gecon.sklep.pl

 

§1.

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Gecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe, adres: 26-065 Piekoszów, Micigózd, ul. Wrzosowa 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567308, NIP 9591947143, REGON 260578097, BDO 000289345, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł, adres e-mail: [email protected] dalej Usługodawca).

2.    Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Subskrybent). W przypadku, gdy Subskrybentem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3.    Usługodawca nie pobiera od Subskrybentów opłat za świadczenie usługi Newsletter.

4.  Usługa Newsletter to usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Subskrybentom otrzymywanie od właściciela Sklepu internatowego www.gecon.sklep.pl Usługodawcy informacji handlowych w szczególności o działalności Usługodawcy i jego partnerów oraz kontrahentów, Produktach oferowanych przez Usługodawcę,  w Sklepie Internetowym, nowościach i promocjach, produktach oraz usługach świadczonych przez partnerów i kontrahentów Usługodawcy na podany przez Subskrybenta adres e-mail za wyraźną zgodą Subskrybenta.

5.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://gecon.sklep.pl/content/8-regulamin-newsletter-

 

§2.

1.    Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne są:

a)      urządzenie końcowe: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b)      dostęp do poczty elektronicznej/aktywny adres e-mail,

c)       przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,

d)      zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e)      włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.    Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej na której udostępniono usługę Newsletter na urządzeniu Subskrybenta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

 

§3.

Dane kontaktowe

1.              Adres Usługodawcy do korespondencji: ul. Krasna 49, 26-220 Krasna

2.              Adres e-mail Usługodawcy: [email protected]

3.              Numer telefonu Usługodawcy:780-102-102

 

§4.

1.    Warunkiem zawarcia umowy usługi Newsletter jest:

a)      podanie przez Subskrybenta danych w postaci: (1) imienia oraz (2) adresu poczty elektronicznej, na który zostanie dostarczony Newsletter i wybranie przycisku „Subskrybuj" znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego www.gecon.sklep.pl

b)      spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z usługi Newsletter,

c)       zaakceptowanie przez Subskrybenta postanowień niniejszego Regulaminu,

d)      uruchomienia linku aktywacyjnego tj. adresu strony www w formacie URL, przez użycie którego Subskrybent kończy proces zawierania umowy Newsletter.

2.    Umowa usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą uruchomienia przez Subskrybenta linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podanego przez Subskrybenta w formularzu na stronie Sklepu Internetowego www.gecon.sklep.pl

3.    Link jest aktywny przez czas nieoznaczony licząc od dnia jego wysłania przez Usługodawcę.

4.    Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

5.    Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

6.    Usługodawca Newsletter umożliwia Subskrybentom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację  Subskrybenta, a Subskrybent nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.

7.    Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie kontroluje środowiska komputerowego Subskrybenta, a także Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych w infrastrukturze informatycznej.

8.    Subskrybent zobowiązany jest w szczególności do:

a)      podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Subskrybenta,

b)      korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania strony internetowej,

c)       niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Usługodawcy,

d)      korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich,

e)      przestrzegania zakazu dostarczania i nieprzekazywania w ramach strony internetowej  treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

9.    Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem strony internetowej należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Gecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krasna 49, 26-220 Krasna bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

10. Usługodawca w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji  zaleca podanie przez Subskrybenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Subskrybenta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

11. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczonej usługi elektronicznej  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12. Usługodawca może pozbawić Subskrybenta prawa korzystania ze strony internetowej, w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu usługi Newsletter bądź w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 8 powyżej.

 

§5.

1.    Subskrybent posiada możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (Rezygnacji z usługi Newsletter), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Subskrybenta w ramach usługi Newsletter.

2.    Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę usługi Newsletter za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

a)    zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie usługi Newsletter  lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b)    zmiana sposobu świadczenia usługi Newsletter   spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznym,

c)    zmiana zakresu lub świadczenia usługi Newsletter, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacji lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usługi objętej Regulaminem.

3.    Usługodawca oświadczenie o wypowiedzeniu umowy usługi Newsletter w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Subskrybenta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

4.    Ponadto Usługodawca może rozwiązać umowę usługi Newsletter za zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z Subskrybentem  lub odmówić Subskrybentowi dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów tj. w przypadku rażącego naruszenia przez Subskrybenta postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności § 4 ust. 8.

 

§6.

Subskrybent przyjmuje do wiadomość i akceptuje okoliczność, iż:

a)      wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy,

b)      jest uprawniony do korzystania z powołanych treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie powołanych treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody uprawnionego podmiotu.

 

§7.

1.    Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a)      zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie usługi Newsletter lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b)    zmiany sposobu świadczenia usługi Newsletter spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

c)    zmiany zakresu lub świadczenia usługi Newsletter, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacji lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usługi objętej niniejszym Regulaminem.

2.    W przypadku dokonania istotnych zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Sklepu Internetowego gecon.sklep.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

3.    Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Subskrybent jest uprawniony  do wypowiedzenia umowy usługi Newsletter w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

§8.

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2024r.

2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy usługi Newsletter następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

3.    Prawem właściwym dla umowy usługi Newsletter jest prawo polskie, a sądami, sądy powszechne, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§9.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Subskrybentów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) jest Przedsiębiorstwo Handlowe Gecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe, adres: 26-065 Piekoszów, Micigózd, ul. Wrzosowa 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567308, NIP 9591947143, REGON 260578097, BDO 000289345, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.

2.    Podanie danych osobowych Subskrybentów w zakresie:

a)    adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwiania korzystanie z usługi Newsletter.

3. Dane osobowe Subskrybentów Usługodawca może udostępniać:

a) podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Subskrybentów,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi w zakresie obsługi i doradztwa związanego z realizacją usługi Newsletter,

c) pracownikom oraz współpracownikom Usługodawcy.

3. Dane osobowe Subskrybentów mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniżej wskazanych podstawach prawnych:

a)      przyjmowania danych za pośrednictwem formularza Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)      rozpatrywania reklamacji Subskrybentów dotyczących usługi świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)       rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)      monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach strony internetowej pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności strony internetowej, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e)      realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f)        przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. Umowy usługi Newsletter, a ponadto:

a)      do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b)      przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

c)       przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

d)      w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

5.    Na podstawie RODO Subskrybentowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

a)    prawo dostępu do danych,

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)    prawo do usunięcia danych,

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)    prawa do przenoszenia danych,

f)      prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Subskrybenta.

6.    Danych osobowych Subskrybentów Usługodawca nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

7.    Usługodawca nie prowadzi operacji przetwarzania danych Subskrybentów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację.

 

 

Produkt dodany do ulubionych